กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด.54, ภ.พ. 36 ยื่นภายในวันที่ 7 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 8 กรกฎาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม (ขยายตามมาตรการภาษี)