กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 ยื่นภายในวันที่ 7 มกราคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 15 มกราคม

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.พ.30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 มกราคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 25 มกราคม

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด.2ก , ภ.ง.ด.3ก ยื่นภายในสิ้นเดือนมกราคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์