กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 7 มกราคม ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 15 มกราคม

กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 มกราคม ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ.40
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ภายในวันที่ 23 มกราคม

กำหนดยื่นแบบ  ภายในสิ้นเดือนมกราคม ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 2ก , ภ.ง.ด. 3ก