กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ยื่นภายในวันที่ 7 กันยายน ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 8 กันยายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.พ. 30, ภ.ธ. 40 ยื่นภายในวันที่ 15 กันยายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 94 ยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 8 ตุลาคม

กำหนดยื่นแบบ  แบบภ.ง.ด.51 (สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. -31 ธ.ค.) ยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน (ขยายตามมาตรการภาษี)