เมนูปิด

ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า

ลำดับ ชื่อ ประเภทหน่วยบริการ สังกัด หน่วยงาน จังหวัด
1
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 11 ท่าทราย
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-นนทบุรี
2
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-สระแก้ว
3
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 6
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-นนทบุรี
4
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ อบต.บึงคำพร้อย
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ปทุมธานี
5
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (สะพาน 3) เทศบาลนครสมุทรปราการ
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-สมุทรปราการ
6
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ แห่งที่ 3
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ชัยภูมิ
7
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ชลบุรี
8
ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ชลบุรี
9
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครปฐม
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-นครปฐม
10
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องลม
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-กำแพงเพชร
11
คลินิกอุ่นไอรัก ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลร่วมจิต
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-อุตรดิตถ์
12
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองบางแก้ว
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-สมุทรปราการ
13
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 8 บางเขน
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-นนทบุรี
14
ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-เชียงใหม่
15
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนนาสะอุ้ง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-เพชรบูรณ์
16
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกะทู้
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ภูเก็ต
17
คลินิกชุมชนอบอุ่น
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-สงขลา
18
ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชลบุรี
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ชลบุรี
19
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนสักง่า
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-เพชรบูรณ์
20
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งกราด)
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ชลบุรี
21
ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ปทุมธานี
22
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลทับมา
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ระยอง
23
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเขาพนม
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-กระบี่
24
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลปากดง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-กำแพงเพชร
25
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 7 ตลาดขวัญ
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-นนทบุรี
26
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนมุสลิมเทศบาลเมืองคลองหลวง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ปทุมธานี
27
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ชัยนาท
28
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลดอนยายหอม
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-นครปฐม
29
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลภูผาแดง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-อุดรธานี
30
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแสนสุข
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ชลบุรี
31
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลนาวง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ตรัง
32
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ยะลา
33
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลนาดี
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-สมุทรสาคร
34
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวิชิต
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ภูเก็ต
35
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-อุดรธานี
36
ศูนย์บริการสาธารณสุขบางรักษ์
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-สุราษฎร์ธานี
37
สถานีอนามัยนาพู่ ต.นาพู่
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-อุดรธานี
38
ศูนย์บริการสาธารณสุขนครระยอง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ระยอง
39
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนร่มเย็นเทศบาลเมืองคลองหลวง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ปทุมธานี
40
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-สมุทรปราการ
41
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเทศบาลจัตุรัส
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-ชัยภูมิ
42
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น-กำแพงเพชร
43
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสง 2
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
44
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเนินพระ
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นระยอง
45
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์
46
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตองพัฒนา
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นกาญจนบุรี
47
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลหินกอง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นสระบุรี
48
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดคลองขวาง ต.คลองขวาง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนนทบุรี
49
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 6 บ้านคลองโยง ต.บางใหญ่
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนนทบุรี
50
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอ้อมน้อยแห่งที่ 2 (สิวารัตน์3)
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นสมุทรสาคร
51
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอ้อมน้อยแห่งที่ 3
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นสมุทรสาคร
52
ศูนย์กายภาพบำบัดเมืองเขารูปช้าง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นสงขลา
53
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นปทุมธานี
54
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสน
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมหาสารคาม
55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมหาสารคาม
56
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำสมอ
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นระยอง
57
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมหาสารคาม
58
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมหาสารคาม
59
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดงโพง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมหาสารคาม
60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถนนกะเพรา
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นระยอง
61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไร่
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นระยอง
62
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นขอนแก่น
63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสวาบ
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นขอนแก่น
64
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพัฒนา
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นขอนแก่น
65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู้ลำพัน
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นปราจีนบุรี
66
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระเพลิง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนครราชสีมา
67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแคน
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมหาสารคาม
68
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยเอ็ด
69
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมพัฒนา ตำบลบางปลาร้า
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นปราจีนบุรี
70
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาด้วน ตำบลย่านรี
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นปราจีนบุรี
71
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาหมื่น ตำบลทุ่งโพธิ์
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นปราจีนบุรี
72
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแตน
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นปราจีนบุรี
73
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขาม
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นปราจีนบุรี
74
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินสูง ตำบลคำโตนด
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นปราจีนบุรี
75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหว้า
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นปราจีนบุรี
76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนครราชสีมา
77
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองดุม
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนครราชสีมา
78
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลอง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนครราชสีมา
79
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารย์ตำรา
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนครราชสีมา
80
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งยาง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนครราชสีมา
81
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้อย
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนครราชสีมา
82
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำมูลนาก
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นชัยภูมิ
83
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองบัวลำภู
84
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนอุดมพัฒนา ตำบลหนองบัวใต้
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองบัวลำภู
85
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองบัวลำภู
86
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเจริญ ตำบลวังทอง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองบัวลำภู
87
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาสุก ตำบลหนองกุงแก้ว
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองบัวลำภู
88
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมหาสารคาม
89
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์
90
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด ตำบลดงชน
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นสกลนคร
91
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่องใหญ่ ตำบลโคกก่อง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นสกลนคร
92
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโดก ตำบลช้างมิ่ง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นสกลนคร
93
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นขอนแก่น
94
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวขาว ตำบลสระบัว
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยเอ็ด
95
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวคำ ตำบลบัวคำ
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยเอ็ด
96
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนนทบุรี
97
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์
98
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยเอ็ด
99
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นศรีสะเกษ
100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว ตำบลก้านเหลือง
19-ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นศรีสะเกษ