whatnews
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร   เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 352) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ หรือผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ ที่ได้รับจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศ (ด.บ.11)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร   เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 351) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในประเทศ ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ฯ (ด.บ.04)
กฎกระทรวง   ฉบับที่ 361 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร   เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 346) วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์และผลตอบแทนเงินฝากฯ (ด.บ.01)
คำชี้แจงกรมสรรพากร   เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.๒ และ ภ.ง.ด.๒ก และการยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอื่น
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร   ฉบับที่ 256 วันที่ 24 มิถุนายน 2558 กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร   ฉบับที่ 255 วันที่ 24 มิถุนายน 2558 กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
คำชี้แจงกรมสรรพากร   เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.๒ และ ภ.ง.ด.๒ก และการยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอื่น (ฉบับที่ ๒)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร   ฉบับที่ 260 วันที่ 7 กันยายน 2558 กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
ประกาศอธิบดี เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62)   เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
คำชี้แจงกรมสรรพากร   เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544 (เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2544)
คำชี้แจงกรมสรรพากร   เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544 (เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2544)
คำชี้แจงกรมสรรพากร   เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544 (เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2544)
คำชี้แจงกรมสรรพากร   เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544 (เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2544)
ตารางแสดงการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย   ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 แก้ไขโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 111/2545   เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 106/2545   เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 105/2545   เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร


  สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ : Internet Explorer เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป Mozilla Firefox เวอร์ชัน 47 ขึ้นไป
Google Chrome เวอร์ชัน 37 ขึ้นไป รองรับหน้าจอขนาด 1600x900 ขึ้นไป