whatnews
ระบบนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยออมทรัพย์ (ด.บ.01)
      ระบบนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยออมทรัพย์ (ด.บ.01) พัฒนาขึ้นเพื่อให้ธนาคารซึ่งเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก นำส่งข้อมูลดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากทุกบัญชี ให้กับกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 346 ...คลิกดูรายละเอียด โดยให้ธนาคารจัดทำขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบ (Format) ที่กรมสรรพากรกำหนดและนำส่งผ่านส่วนประกอบโปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (WHT Software Component : SWC)

      • ขั้นตอนการนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยออมทรัพย์ (ด.บ.01) ผ่าน SWC

 
1. ดาวน์โหลด :
• กรณี ผู้ใช้งานโปรแกรม SWC (รายใหม่) - ชุดติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
    (1.) โปรแกรม Runtime สำหรับ Windows 32 bit
    (2.) โปรแกรม Runtime สำหรับ Windows 64 bit
    (3.) ชุดติดตั้ง JAVA Runtime 1.7 (jre) สำหรับวินโดว์ 32 Bit (กรณีติดตั้ง JAVA 1.7 แยกต่างหาก กรณีไม่ต้องการให้กระทบกับ JAVA เดิมของหน่วยงาน)
    (4.) ชุดติดตั้ง JAVA Runtime 1.7 (jre) สำหรับวินโดว์ 64 Bit (กรณีติดตั้ง JAVA 1.7 แยกต่างหาก กรณีไม่ต้องการให้กระทบกับ JAVA เดิมของหน่วยงาน)
    (5.) โปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Component :SWC Version 1.4.1) (ชุด Full Version สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดตั้ง หรือต้องการติดตั้งใหม่ทั้งหมด)
    (6.) ตัวอย่างข้อมูลเพื่อทดสอบ (สำหรับ แบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.2ก ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.3ก ภ.ง.ด.53 และ ด.บ.01-02)
    (7.) โปรแกรมช่วยนำส่งข้อมูล SWC User Interface (SWC-UI Version 1.4) (ชุด Full Version สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดตั้ง หรือต้องการติดตั้งใหม่ทั้งหมด)

• กรณี ผู้ใช้งานโปรแกรม SWC (รายเดิม) - ชุดปรับปรุงโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
    (1.) ชุดปรับปรุงเวอร์ชั่น SWC_ServicePack1.3 (ใช้สำหรับปรับปรุงโปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจาก SWC Version 1.2 เป็น SWC Version 1.3)
    (2.) ชุดปรับปรุงเวอร์ชั่น SWC_ServicePack1.4.1 (ใช้สำหรับปรับปรุงโปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจาก SWC Version 1.3 เป็น SWC Version 1.4.1)
    (3.) ชุดปรับปรุงเวอร์ชั่น โปรแกรมช่วยนำส่งข้อมูล SWC User Interface (swc_gui_service_pack1.4) (ใช้สำหรับปรับปรุงโปรแกรมช่วยนำส่งข้อมูลจาก SWC-GUI Version 1.3 เป็น SWC-GUI Version 1.4)
2. รูปแบบข้อมูล (Format) : รูปแบบข้อมูล (FORMAT) ด.บ.01 ด.บ.02
3. การลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ : สำหรับการนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยออมทรัพย์ (ด.บ.01) ผ่าน SWC กรณีธนาคารใช้โปรแกรม SWC สำหรับการนำส่งข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.2ก อยู่แล้ว จะใช้รหัสผู้ใช้เดิม หรือลงทะเบียนใหม่ เพื่อการนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยออมทรัพย์ (ด.บ.01) ก็ได้
4. การนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก  ให้นำส่งภายในกำหนดเวลา ดังนี้
    (1) สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการคำนวณเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากในครึ่งปีแรก โดยคำนวณถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ให้นำส่งภายในวันที่ 20 พฤษภาคมของปีนั้น
    (2) สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการคำนวณเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากทั้งปี โดยคำนวณถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน ให้นำส่งภายในวันที่ 20 พฤศจิกายนของปีนั้น
    (3) สำหรับข้อมูลการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากในครึ่งปีแรก ซึ่งได้จ่ายก่อน หรือในวันที่ 30 มิถุนายน ให้นำส่งภายในเดือนกรกฎาคมของปีนั้น
    (4) สำหรับข้อมูลการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากทั้งปี ซึ่งได้จ่ายก่อนหรือในวันที่ 31 ธันวาคม ให้นำส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
    * การนำส่งข้อมูล จะต้องส่งภายในเวลา 22.00 น. ของวันทำการสุดท้าย โดยกรมสรรพากร จะถือเอาข้อมูลชุดสุดท้ายที่นำส่งภายในเวลาเท่านั้น (กรณีนำส่งข้อมูลแล้วและพบข้อผิดพลาด ธนาคารสามารถส่งใหม่ได้ โดยให้นำส่งข้อมูลใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องนำส่งภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น)
5. คู่มือการใช้งาน : คู่มือผู้ใช้งานโปรแกรม SWC
                             ขั้นตอนการ รับ-ส่ง รายการข้อมูลของผู้ฝากเงิน สำหรับดอกเบี้ยออมทรัพย์ (ด.บ.01)
*** ติดต่อสอบถาม ***
    1. ด้านระบบงาน/เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2272 8861 - 2 หรือ 0 2272 8172
    2. ด้านกฎหมาย โทร. 0 22728390 (คุณจเร)
    3. ด้านนโยบาย โทร. 0 2272 8090 (คุณอรุณพงศ์) หรือ 0 2272 8033 (คุณหทัยภัทร)

« ย้อนกลับ
  สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ : Internet Explorer เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป Mozilla Firefox เวอร์ชัน 47 ขึ้นไป
Google Chrome เวอร์ชัน 37 ขึ้นไป รองรับหน้าจอขนาด 1600x900 ขึ้นไป