whatnews
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544   เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528   เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
กฎกระทรวง   ฉบับที่ 234 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้
กฎกระทรวง   ฉบับที่ 229 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้
กฎกระทรวง   ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สิ่งพิมพ์ออก   ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สิ่งพิมพ์ออก
ภ.ง.ด.1   แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการซื้อขายอัญมณีฯ   หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย/สำเนาใบเสร็จรับเงิน สำหรับการซื้อขายอัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน


  สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ : Internet Explorer เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป Mozilla Firefox เวอร์ชัน 47 ขึ้นไป
Google Chrome เวอร์ชัน 37 ขึ้นไป รองรับหน้าจอขนาด 1600x900 ขึ้นไป