whatnews
 ระบบงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับติดตั้งที่สำนักงานผู้เสียภาษีอากร (WHT Office System : OFS)
ชื่อโปรแกรม รายละเอียด ขนาดไฟล์ เวอร์ชัน วันที่อัพเดท คู่มือ สื่อการสอน ข้อมูล
- แจ้งข่าว - ชุดติดตั้งโปรแกรม OFS อยู่ระหว่างเปิดให้ทดสอบใช้งานเฉพาะรายนำร่อง เท่านั้น 0.00MB 1 23-09-2561 asfasfsadf


 โปรแกรมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (WHT Software Component : SWC)
ชื่อโปรแกรม รายละเอียด ขนาดไฟล์ เวอร์ชัน วันที่อัพเดท คู่มือ สื่อการสอน ข้อมูล
1.โปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Component :SWC Version 1.3) rdform (ชุด Full Version สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดตั้ง หรือต้องการติดตั้งใหม่ทั้งหมด) 39.14MB 1.3 23-09-2560 asfasfsadf asfasfsadf
2. โปรแกรม Runtime สำหรับ Windows 32 bit หรือ 41.88MB 1 23-09-2560
3. โปรแกรม Runtime สำหรับ Windows 64 bit แล้วแต่กรณี 48.56MB 1 23-09-2560
4.ชุดติดตั้ง JAVA Runtime 1.7 (jre) สำหรับวินโดว์ 32 Bit (กรณีติดตั้ง JAVA 1.7 แยกต่างหาก กรณีไม่ต้องการให้กระทบกับ JAVA เดิมของหน่วยงาน) 135.86MB 1 23-09-2560
5.ชุดติดตั้ง JAVA Runtime 1.7 (jre) สำหรับวินโดว์ 64 Bit (กรณีติดตั้ง JAVA 1.7 แยกต่างหาก กรณีไม่ต้องการให้กระทบกับ JAVA เดิมของหน่วยงาน) 173.01MB 1 23-09-2560
ชุดปรับปรุงเวอร์ชั่น SWC_ServicePack1.3 5.44MB 1 23-09-2560
ตัวอย่างข้อมูลเพื่อทดสอบ 0.01MB 1 23-09-2560
เอกสารประกอบการบรรยาย SWC (Slide) 2.70MB 1 23-09-2560
Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF) https://get.adobe.com/reader/ 0.00MB 1 23-09-2560
โปรแกรมช่วยนำส่งข้อมูล SWC User Interface (SWC-UI Version 1.3 (สำหรับนำส่งข้อมูลและกำหนดค่า Config.xml และแปลงข้อมูลจาก GFMIS หรือโปรแกรม Payroll จาก Format 1.0 สู่ Format 2.0) 6.62MB 1.3 23-09-2560 asfasfsadf asfasfsadf


  รูปแบบข้อมูล (ฟอร์แมตกลาง)
ชื่อโปรแกรม รายละเอียด ขนาดไฟล์ เวอร์ชัน วันที่อัพเดท คู่มือ สื่อการสอน ข้อมูล
รูปแบบข้อมูล (FORMAT กลาง) ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก และ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก และ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ 0.16MB 2 23-09-2561
รูปแบบข้อมูล (FORMAT กลาง) ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.2ก ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.2ก 0.16MB 2 23-09-2561
รูปแบบข้อมูล (FORMAT กลาง) ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.3ก ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.3ก 0.18MB 2 23-09-2561
รูปแบบข้อมูล (FORMAT กลาง) ภ.ง.ด.53 ภ.ง.ด.53 0.18MB 2 23-09-2561


  Infographic
ชื่อโปรแกรม รายละเอียด ขนาดไฟล์ เวอร์ชัน วันที่อัพเดท คู่มือ สื่อการสอน ข้อมูล
มาทำความรู้จักกับระบบ SVS ภาพรวมระบบ SVS 0.00MB 1 23-09-2561
9 เหตุผลที่ควรใช้ระบบ SVS 9 เหตุผลที่ควรใช้ระบบ SVS 0.00MB 1 23-09-2561
ระบบ SVS ใช้งานอย่างไร วิธีการใช้งานระบบ SVS 0.00MB 1 23-09-2561
ขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน 0.00MB 1 23-09-2561
ผู้ดูแลระบบตั้งค่าระบบงาน การตั้งค่าผู้ดูแลระบบงาน 0.00MB 1 23-09-2561
ผู้ใช้งานระบบบันทึกค่าตั้งต้น การบันทึกค่าตั้งต้นของผู้ใช้งาน 0.00MB 1 23-09-2561
จัดทำเงินเดือน ภ.ง.ด. วิธีการจัดทำเงินเดือนจาก SVS 0.00MB 1 23-09-2561
การนำเข้าข้อมูลจากสื่อเดิมเข้าสู่ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ใช้งานออนไลน์ การนำเข้าข้อมูลจากสื่อเดิมเข้าสู่ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ใช้งานออนไลน์ 0.00MB 1 23-09-2561
วิธีลัดเพื่อยื่น ภ.ง.ด.1ก วิธีลัดเพื่อยื่น ภ.ง.ด.1ก 0.00MB 1 23-09-2561
วิธีลัดเพื่อยื่น ภ.ง.ด.2ก วิธีลัดเพื่อยื่น ภ.ง.ด.2ก 0.00MB 1 23-09-2561


 คู่มือการใช้งาน SWC
ชื่อโปรแกรม รายละเอียด ขนาดไฟล์ เวอร์ชัน วันที่อัพเดท คู่มือ สื่อการสอน ข้อมูล
คู่มือติดตั้งการใช้งานระบบ SWC คู่มือติดตั้งการใช้งานระบบ SWC 0.00MB 1 23-09-2561
 คู่มือการใช้งาน SVS
ชื่อโปรแกรม รายละเอียด ขนาดไฟล์ เวอร์ชัน วันที่อัพเดท คู่มือ สื่อการสอน ข้อมูล
คู่มือการใช้งานระบบ SVS คู่มือการใช้งานะรบบ SVS 0.00MB 1 23-09-2561
 คู่มือการใช้งาน OFS
ชื่อโปรแกรม รายละเอียด ขนาดไฟล์ เวอร์ชัน วันที่อัพเดท คู่มือ สื่อการสอน ข้อมูล
- แจ้งข่าว - คู่มือการใช้งานระบบ OFS อนุญาตเฉพาะรายนำร่อง เท่านั้น 0.00MB 1 23-09-2561


  สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
  เว็บไซค์นี้เหมาะสำหรับ : Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 47 ขึ้นไป
Google Chrome เวอร์ชั่น 37 ขึ้นไป รองรับหน้าจอขนาด 1600x900 ขึ้นไป