whatnews
-->
 ระบบงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับติดตั้งที่สำนักงานผู้เสียภาษีอากร (WHT Office System : OFS)
ชื่อโปรแกรม รายละเอียด ขนาดไฟล์ เวอร์ชัน วันที่อัพเดท คู่มือ สื่อการสอน ข้อมูล
- แจ้งข่าว - ชุดติดตั้งโปรแกรม OFS อยู่ระหว่างเปิดให้ทดสอบใช้งานเฉพาะรายนำร่อง เท่านั้น 0.00MB 1 23/06/2018 asfasfsadf


 โปรแกรมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (WHT Software Component : SWC)
ชื่อโปรแกรม รายละเอียด ขนาดไฟล์ เวอร์ชัน วันที่อัพเดท คู่มือ สื่อการสอน ข้อมูล
โปรแกรม Runtime สำหรับ Windows 32 bit 135.86MB 1 15/03/2017
โปรแกรม Runtime สำหรับ Windows 64 bit 173.01MB 1 15/03/2017
ชุดติดตั้ง JAVA Runtime 1.7 (jre) สำหรับวินโดว์ 32 Bit (กรณีติดตั้ง JAVA 1.7 แยกต่างหาก กรณีไม่ต้องการให้กระทบกับ JAVA เดิมของหน่วยงาน) 41.88MB 1 15/03/2017
ชุดติดตั้ง JAVA Runtime 1.7 (jre) สำหรับวินโดว์ 64 Bit (กรณีติดตั้ง JAVA 1.7 แยกต่างหาก กรณีไม่ต้องการให้กระทบกับ JAVA เดิมของหน่วยงาน) 48.56MB 1 15/03/2017
ชุดปรับปรุงเวอร์ชั่น SWC_ServicePack1.3 ใช้สำหรับปรับปรุงโปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจาก SWC Version 1.2 เป็น SWC Version 1.3 5.44MB 1 15/03/2017
เอกสารประกอบการบรรยาย SWC (Slide) 2.70MB 1 15/03/2017
Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF) https://get.adobe.com/reader/ 0.00MB 1 15/03/2017
โปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Component :SWC Version 1.4.1) rdform (ชุด Full Version สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดตั้ง หรือต้องการติดตั้งใหม่ทั้งหมด) 39.49MB 1.41 08/05/2019 asfasfsadf asfasfsadf
ชุดปรับปรุงเวอร์ชั่น SWC_ServicePack1.4.1 ใช้สำหรับปรับปรุงโปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจาก SWC Version 1.3 เป็น SWC Version 1.4.1 5.63MB 1.41 08/05/2019
ตัวอย่างข้อมูลเพื่อทดสอบ สำหรับ แบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.2ก ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.3ก ภ.ง.ด.53 และ ด.บ.01-02 0.01MB 1 23/04/2019
โปรแกรมช่วยนำส่งข้อมูล SWC User Interface (SWC-UI Version 1.4) (ชุด Full Version สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดตั้ง หรือต้องการติดตั้งใหม่ทั้งหมด) 8.75MB 1.4 23/04/2019 asfasfsadf asfasfsadf
ชุดปรับปรุงเวอร์ชั่น โปรแกรมช่วยนำส่งข้อมูล SWC User Interface (swc_gui_service_pack1.4) ใช้สำหรับปรับปรุงโปรแกรมช่วยนำส่งข้อมูลจาก SWC-GUI Version 1.3 เป็น SWC-GUI Version 1.4 9.24MB 1.4 08/05/2019 asfasfsadf asfasfsadf


  รูปแบบข้อมูล (ฟอร์แมตกลาง)
ชื่อโปรแกรม รายละเอียด ขนาดไฟล์ เวอร์ชัน วันที่อัพเดท คู่มือ สื่อการสอน ข้อมูล
รูปแบบข้อมูล (FORMAT กลาง) ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก และ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก และ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ 0.16MB 2 15/03/2018
รูปแบบข้อมูล (FORMAT กลาง) ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.2ก ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.2ก 0.16MB 2 15/03/2018
รูปแบบข้อมูล (FORMAT กลาง) ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.3ก ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.3ก 0.18MB 2 15/03/2018
รูปแบบข้อมูล (FORMAT กลาง) ภ.ง.ด.53 ภ.ง.ด.53 0.18MB 2 15/03/2018
รูปแบบข้อมูล โปรแกรมบันทึก(Import)ข้อมูลยื่นด้วยสื่อฯ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก และ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ (สื่อเดิมฯ) 0.00MB 1 25/10/2018
รูปแบบข้อมูล (FORMAT) ด.บ.01 ด.บ.02 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 346) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์และผลตอบแทนเงินฝากฯ 0.00MB 1 11/05/2019


  Infographic
ชื่อโปรแกรม รายละเอียด ขนาดไฟล์ เวอร์ชัน วันที่อัพเดท คู่มือ สื่อการสอน ข้อมูล
มาทำความรู้จักกับระบบ SVS ภาพรวมระบบ SVS 0.00MB 1 15/03/2018
9 เหตุผลที่ควรใช้ระบบ SVS 9 เหตุผลที่ควรใช้ระบบ SVS 0.00MB 1 15/03/2018
ระบบ SVS ใช้งานอย่างไร วิธีการใช้งานระบบ SVS 0.00MB 1 15/03/2018
ขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน 0.00MB 1 15/03/2018
ผู้ดูแลระบบตั้งค่าระบบงาน การตั้งค่าผู้ดูแลระบบงาน 0.00MB 1 15/03/2018
ผู้ใช้งานระบบบันทึกค่าตั้งต้น การบันทึกค่าตั้งต้นของผู้ใช้งาน 0.00MB 1 15/03/2018
จัดทำเงินเดือน ภ.ง.ด. วิธีการจัดทำเงินเดือนจาก SVS 0.00MB 1 15/03/2018
การนำเข้าข้อมูลจากสื่อเดิมเข้าสู่ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ใช้งานออนไลน์ การนำเข้าข้อมูลจากสื่อเดิมเข้าสู่ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ใช้งานออนไลน์ 0.00MB 1 15/03/2018
วิธีลัดเพื่อยื่น ภ.ง.ด.1ก วิธีลัดเพื่อยื่น ภ.ง.ด.1ก 0.00MB 1 15/03/2018
วิธีลัดเพื่อยื่น ภ.ง.ด.2ก วิธีลัดเพื่อยื่น ภ.ง.ด.2ก 0.00MB 1 15/03/2018


 คู่มือการใช้งาน SWC
ชื่อโปรแกรม รายละเอียด ขนาดไฟล์ เวอร์ชัน วันที่อัพเดท คู่มือ สื่อการสอน ข้อมูล
 คู่มือการใช้งาน SVS
ชื่อโปรแกรม รายละเอียด ขนาดไฟล์ เวอร์ชัน วันที่อัพเดท คู่มือ สื่อการสอน ข้อมูล
 คู่มือการใช้งาน OFS
ชื่อโปรแกรม รายละเอียด ขนาดไฟล์ เวอร์ชัน วันที่อัพเดท คู่มือ สื่อการสอน ข้อมูล
- แจ้งข่าว - ชุดติดตั้งโปรแกรม OFS อยู่ระหว่างเปิดให้ทดสอบใช้งานเฉพาะรายนำร่อง เท่านั้น 0.00MB 1 23/06/2018 asfasfsadf


  สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
  เว็บไซค์นี้เหมาะสำหรับ : Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 47 ขึ้นไป
Google Chrome เวอร์ชั่น 37 ขึ้นไป รองรับหน้าจอขนาด 1600x900 ขึ้นไป