วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้สารสนเทศจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนได้แก่
             ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
 
2. อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป    
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี  

4. อาชีพ

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
รับจ้างทั่วไป
อาชีพอิสระ / ค้าขาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา
อื่น ๆ

5. วัตถุประสงค์ในการใช้บริการเว็บไซต์กรมสรรพากร
( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )

ศึกษาค้นคว้า / วิจัย
ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เข้าใช้บริการบนระบบ e-Services
ติดต่อสื่อสารบนระบบ Contact US
ตรวจสอบแนวปฏิบัติ/กฏหมายภาษี
อื่น ๆ

               ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
               ระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1
ด้านการออกแบบและความสะดวกในการใช้งาน
1.1 เว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน
1.2 การออกแบบเว็บไซต์สวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ
1.3 ขนาดและรูปแบบตัวอักษร อ่านง่าย ชัดเจน
2
ด้านคุณภาพของเนื้อหา รายละเอียด
2.1 มีข้อมูลตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.2 ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลได้รวดเร็ว
2.3 ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน
2.4 เนื้อหา ข่าวสาร เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-book มีประโยชน์
3
ภาพรวมของการให้บริการบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากรหากต้องการแจ้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณา คลิกที่นี่
คำตอบของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง ขอขอบคุณในความร่วมมือ

แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1
พัฒนาโปรแกรมโดย:: กรมสรรพากร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนบริหารจัดการและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต